Kangasniemen Kalske - Liikkumisen iloa

Sykettä seurasta -tapahtumaviikon palaute

Sykettä seurasta -tapahtumaviikon palaute

Tapahtumaviikon toteuttajista (oik.) Matti, Suvi, Lasse, Eija, Kalle, Irma, Milja ja Jonna kävivät 4.11. lävitse tapahtumaviikosta annettua palautetta kahvikupposen äärellä ja loivat suuntaviittoja tulevaan.

Viikon tavoitteena oli tukea kangasniemeläisten liikunnallista aktiivisuutta yhdessä toimimalla sekä tarjota mahdollisuus tutustua ja osallistua seuratoimintaan matalalla kynnyksellä, iloa ja huumoria unohtamatta. Viikon aikana toteutettiin käytännönläheisiä lajikokeiluja päivittäin vaihtuvilla teemoilla: tarjosimme seurana mahdollisuuksia päästä tutustumaan sauvakävelyyn, ketteryysrataan, ammuntaan, metsäkuntopiiriin, polkujuoksuun, pyöräilyyn sekä suunnistukseen. Tapahtumaviikon ohjelmat olivat maksuttomia.

Tapahtumaviikon tapahtumat kohdennettiin eri ikäryhmille siten, että varttunut väki liikkui aamulenkeillä, alakoululaiset koulupäivien aikana sekä nuoret ja työikäiset iltaisin. Viikon aikana liikutimme kaikkia Kangasniemen alakouluja. Muihin tapahtumaviikon tapahtumiin osallistuminen tapahtui henkilöstöresurssien varaamiseksi sekä turvallisuuden takaamiseksi ennakkoilmoittautumisten välityksellä, mutta paikan päälle kannustettiin tulemaan myös ilman ilmoittautumisia. Kokonaisosallistujamäärä viikon aikana oli noin 330.

Tapahtumaviikon tuottajana toimi Jonna Halttunen, joka työsti viikon luontoliikuntaohjaaja-opintoihinsa kuuluvana näyttönä tapahtuman tuottamisen ja toteuttamisen tutkinnonosaan. Viikon toteuttamisessa hänellä oli apunaan kymmenen aktiivia Kalskeen lajijaostoista. Ajankohta tapahtumaviikolle määräytyi Halttusen opintojen aikataulutusten pohjalta. Viikon yhteistyökumppaneina toimivat Kangasniemen Osuuspankki, S-market Kangasniemi sekä K-market Puulantori.

Tapahtumaviikkoa markkinoitiin Kangasniemen Kalskeen kotisivuilla, Kangasniemen Kalskeen Facebook-tilillä, Kangasniemi-Foorumin Facebook-tilillä, Kangasniemen Puskaradion Facebook-tilillä, Kangasniemen Kalskeen Instagram-tilillä ja Kangasniemen Kunnallislehdessä. Tapahtumaviikon markkinointi aloitettiin n. kuukautta ennen tapahtumaviikkoa.

Matkan varrella toteuttiin videokampanja, jossa joukko entisiä ja nykyisiä kalskeelaisia kertoi ajatuksiaan kalskeelaisuudesta, Kalskeen merkityksestä omassa elämässään sekä liikunnan merkityksestä hyvinvoinnille. Videokampanja toteutettin Facebookissa ja Instagramissa. Lisäksi lanseerattiin haastekampanja, jossa haastoimme kangasniemeläisiä mukaan tapahtumaviikon tapahtumiin.

Viikon jälkeen keräsimme palautetta niin oppilailta, opettajilta, tapahtumaan osallistujilta kuin tapahtuman tällä kertaa väliin jättäneiltäkin kyselylomakkeiden avulla. Kyselylomake sisälsi pääosin avoimia kysymyksiä.

Palautteen avulla selvitimme osallistujien ajatuksia tapahtumaviikon markkinoinnista, mainonnasta, etukäteisinformaatiosta, tapahtumaviikon tapahtumien sisällöstä ja mielekkyydestä, tapahtumien teknisestä toteuttamisesta ja järjestelyistä, ohjaajien toiminnasta, viikon onnistumisista sekä kehittymisen kohteista.

Sähköisiä palautekaavakkeita palautui järjestäjille yhteensä 23 kappaletta. Kokonaisuutena saamamme palaute tapahtumaviikosta oli hyvää.

Tapahtumaviikon markkinointi ja mainonta oli osallistuneista 70% mielestä onnistunut joko erittäin hyvin tai hyvin. Osa palautetta antaneista koki, että mainontaa olisi pitänyt olla enemmän, se olisi tullut aloittaa aikaisemmin ja se olisi voinut olla vieläkin houkuttelevampaa. Suosituimmat mainoskanavat annetun palautteen pohjalta olivat Kalskeen kotisivut sekä Kangasniemi Foorumin Facebook-tili.

Viikon tapahtumista tiedotettiin ja informoitiin tarkemmin ilmoittautumisen yhteydessä Kalskeen kotisivuilla. Kouluille oltiin yhteydessä sekä puhelimitse että sähköpostitse useaan otteeseen syksyn aikana ja yhteistyöllä yritimme löytää kullekin koululle sopivan aikataulutuksen liikuntapäivän toteutukselle. Koulujen sisäinen informaation kulku tapahtumaviikkoa koskien oli koulujen vastuulla. Etukäteisinformaatio tapahtumista koettiin osallistujien toimesta riittäväksi.

Tapahtumat koettiin mielenkiintoisina, monipuolisina ja erityisesti koululaistoteutukset keräsivät paljon kiitosta. Koululaistoteutuksissa lapset nauttivat tasapuolisesti kaikista toimintapisteistä (ekoaseammunta, ketteryysrata, rastijahti) ja kokivat ne pääsääntöisesti mukavina. Muissa tapahtumissa liikkeelle lähdettiin mm. uteliaisuudesta, liikkumisen ilosta sekä lajikiinnostuksen pohjalta.

”Parasta oli, kun oli erilaista toimintaa kuin normaalisti.”
”Toiminnallisuus, kun kaikki pääsivät tekemään.”
”Kaikki saivat onnistua.”
”Mukavat aikuiset ohjaamassa.”
”Kaikki (toimintapisteet) oli kivoja.”
”Ampuminen oli vaikeaa ja se jännitti.”
”Osa ei pitänyt suunnistuksesta ja esteradasta.”
”Minut innosti mukaan itseä kiinnostava laji.”
”Tapahtuma sattui hyvin päivän ohjelmaan.”
”Yhdessä liikkuminen on mukavaa.”

Tekninen toteuttaminen sekä järjestelyt tapahtumaviikon tapahtumissa koettiin onnistuneiksi, toimiviksi, suunnitelluiksi ja aikataulullisesti sopivan mittaisiksi.

Ohjaajien saama palaute kannustaa jatkossakin vastaavien tapahtumaviikkojen toteuttamiseen. Ohjaajat saivat palautetta mm. selkeistä ohjeista, innokkuudesta, rauhallisesta toiminnasta ja kannustavuudesta.

”Iloista ja lapsimyönteistä ohjausta.”
”Olitte kivoja, mukavia, hauskoja, avuliaita ja kannustavia.”

Kokonaisuutena nähtiin, että tapahtumaviikko onnistui erityisesti koululaistoteutuksissa ja ne nähtiin tärkeinä. Myös jatkuvuutta ja jalkautumista edelleen myös kyläkouluille toivottiin sekä pieniä, yhteistyökumppaneidemme lahjoittamia muistamisia kiiteltiin. Muissa tapahtumissa tapahtumaviikon tarjonta vastasi osallistujien odotuksia ja ohjaajat saivat myönteistä palautetta.

”Tapahtuma, mihin osallistuin, vastasi ennakko-odotuksiani.”
”Sain vinkkejä omaan harjoitteluun.”
”Hienosti ja innostavasti olitte viikon toteuttaneet.”
”Vetäjä oli aivan huippu ja innostava sekä innostunut.”

Saadun palautteen pohjalta jatkossa mahdollisesti toteutettavista tapahtumaviikoista nähtiin, että tapahtumajärjestäjinä tapahtumien markkinointiin tulee panostaa vieläkin enemmän ja paikan päälle saapumisen mielenkiinto olisi maksimoitava. Tällä kertaa syynä osallistumattomuuteen tapahtumaviikolla olivat annetun palautteen perusteella päällekkäisyydet sekä sää. Varttuneen väen kohdalla tapahtumille toivottiin myöhäisempää aloitusajankohtaa. Samalla annetuissa palautteissa pohdittiin, miten ihmisiä saataisiin liikkeelle enemmän.

Tapahtumajärjestäjien oman palautteen pohjalta tapahtumaviikko koettiin monipuoliseksi, eri ikäryhmät huomioon ottavaksi sekä onnistuneeksi kokonaisuudeksi. Suurimpana kehittymisenkohteena nähtiin kuinka saada markkinointi kohdentumaan oikeille tahoille sekä ihmiset kiinnostumaan ja innostumaan enemmän kotipaikkakunnalla järjestettävistä tapahtumista.