Kangasniemen Kalske - Liikkumisen iloa

Kalskeen kevätkokous ja seuran sääntömuutosesitys

Kalskeen kevätkokous ja seuran sääntömuutosesitys

Kalskeen kevätkokous pidetään sunnuntaina 23.2. klo 18.30 urheilukeskuksen hiihtomajalla. Kahvit klo 18. Tervetuloa!

Sääntömääräisten asioiden lisäksi kokouksessa käsitellään seuran sääntömuutos. Tästä alta näet seuran johtokunnan esityksen kevätkokoukselle seuran sääntömuutokseksi. Yliviivatut ovat ehdotus poistoksi ja sinisellä ovat lisäykset.

 

Toimintasäännöt (esitys uusiksi säännöiksi)

KANGASNIEMEN KALSKE RY.

 

1 § Yhdistyksen nimi: Kangasniemen Kalske ry.

Yhdistyksen kotipaikka: Kangasniemen kunta

Yhdistys on perustettu heinäkuun 3 päivänä 1904 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Seuran kieli: Suomi.

 

Seuran tarkoitus

2 § Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

 

Tarkoituksen toteuttaminen

3 § Tarkoitustaan seura toteuttaa:

 1. Tarjoamalla jäsenilleen

– kilpailutoimintaa

– urheiluampumatoimintaa

– koulutustoimintaa

– valmennus- ja harjoitustoimintaa

– nuorisotoimintaa

– tiedotus- ja suhdetoimintaa

– valistus- ja kasvatustoimintaa

– kuntoliikuntaa sekä

– sellaista toimintaa, jonka tavoitteena on kasvattaa yhteiskunnalle ruumiillisesti ja henkisesti vireitä ja hyödyllisiä kansalaisia.

 1. Kiinnittämällä omalla toiminnallaan, ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta-alueensa viranomaisten, muiden yhteisöjen ja yhdistysten huomiota liikunta- ja urheiluampumatoiminnan kehittämiseen, niille tarpeellisten harjoituspaikkojen ja -välineiden hankkimista sekä hoitamista varten.
 2. Harjoittamalla julkaisutoimintaa.
 3. Ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Omistamalla toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja rakennelmia.
 4. Hankkimalla varoja aatteellisen toimintansa tukemiseksi järjestäen talkootoimintaa, huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, omistaen ja ylläpitäen urheilulaitoksia ja ampumarataa, harjoittaa kustannus-, kirjapaino- ja monistustoimintaa sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä sekä välittäen jäsenilleen urheiluvälineitä ja -asusteita.

Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan.

 

4 § Liikunnan aluejärjestön Etelä-Savon Liikunta ry:n jäsen. Lisäksi seura on jäsenenä seurassa harjoitettujen urheilumuotojen liitoissa ja alueen yhdistyksissä, joiden sääntöjä ja määräyksiä se noudattaa.

 

Seuran jäsenet

5 § Seuran jäseneksi johtokunta voi hyväksyä henkilön, yhteisön ja säätiön, jotka sitoutuvat noudattamaan seuran, urheilun etujärjestöjen ja liittojen sääntöjä ja päätöksiä.

Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksuista.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua yhdistyksen puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtaja on vapaa jäsenmaksuista.

Kannattavaksi yhteisöjäseneksi seuran johtokunta voi hyväksyä yhteisön ja säätiön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun.

Kannattavalla yhteisöjäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

 

6 § Jäsen joka haluaa erota seurasta, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä suullisesti seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan toimintavuoden loppuun asti.

 

7 § Johtokunta voi erottaa seuran jäsenen, joka

– jättää maksamatta jäsenmaksunsa

– toimii seuran sääntöjen vastaisesti

– rikkoo lakeja tai esiintyy urheiluhengen vastaisesti

– toimii seuran ja Suomen Olympiakomitean tai lajiliittojen ja -yhdistysten tarkoitusperien vastaisesti.

Erotetulla jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen seuran kokouksen ratkaistavaksi. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti seuran johtokunnalle 14 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä, tätä päivää lukuun ottamatta. Jos vetoomus on esitetty, jäsen katsotaan erotetuksi seurasta vasta sitten, kun yhdistyksen kokous on erottamispäätöksen vahvistanut. Päätöksestä saa valittaa urheilun oikeusturvalautakunnalle sen mukaan kuin siitä on erikseen määrätty. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan 14 päivän päätyttyä.

Seura voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahden (2) vuoden ajalta.

Erotetulla tai eronneella jäsenellä ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle maksamiaan maksuja.

 

Liittymis- ja jäsenmaksut

8 § Jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää seuran syyskokous vuosittain.

Johtokunnalla on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä jäsen ainaisjäseneksi, jos

– hän on ollut seuran jäsen kolmekymmentä (30) vuotta ja suorittanut ko. ajalta seuran kokouksen vahvistamat liittymis- ja jäsenmaksut tai

– on suorittanut ainaisjäsenmaksun, joka on viisitoista (15) kertaa vuosijäsenmaksu tai

– on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia.

Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuudesta. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 

Varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

9 § Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa tammi-helmikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa syys- tai lokakuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.

Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai seuran johtokunta katsoo siihen olevan aihetta, taikka vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Vaatimus kokouksen pitämiseksi on esitettävä kirjallisesti seuran johtokunnalle. Seuran johtokunnan on viipymättä ja viimeistään kahden (2) kuukauden kuluessa vaatimuksen saatuaan kutsuttava kokous koolle.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta

– sanomalehti-ilmoituksella seuran syyskokouksen määräämässä lehdessä, sekä seuran Internet-sivuilla

– lisäksi voidaan ilmoittaa jäsenille sähköpostiosoitteisiin

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 20 päivää ennen kokousta.

 

Varsinaisissa kokouksissa käsiteltävät asiat:

10 § Kevätkokouksessa käsitellään:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa.
 3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet.
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 5. Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös, esitetään toiminnantarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
 6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä.
 7. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 9 §:n mukaisesti vireille panemat asiat.
 8. Kokouksen päättäminen.

 

Syyskokouksessa käsitellään

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa.
 3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet.
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 5. Päätetään mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa tulevana toimintakautena.
 6. Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten.
 7. Valitaan joka toinen vuosi seuraavaksi kahdeksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi.
 8. Päätetään johtokunnan jäsenten ja varajäsenten määrä. Johtokuntaan valitaan puheenjohtajan lisäksi vähintään neljä (4) jäsentä, sekä varajäseniä voidaan olla valitsematta laisinkaan tai korkeintaan kaksi (2) henkilöä.
 9. 8. Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokuntaan kohdassa kahdeksan (8) päätetyn mukainen määrä jäseniä ja varajäseniä. kolme (3) jäsentä erovuorossa olevien tilalle.
 10. 9. Valitaan yksi varsinainen kaksi varsinaista toiminnantarkastajaa ja yksi kaksi varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan seuraavan toimintavuoden tilejä ja hallintoa.
 11. 10. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi puheenjohtaja ja jäsenet kutakin seuran ohjelmassa olevaa urheilumuotoa edustavaan jaostoon sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Jaoston jäsenmäärä on puheenjohtaja sekä vähintään 3 jäsentä.
 12. 11. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksut.
 13. 12. Valitaan edustajat Etelä- Savon Liikunta ry:n, lajiliittojen ja alueen lajiyhdistysten sekä muiden jäsenyhteisöjen vuosi-, ym. kokouksiin tai annetaan johtokunnalle valtuudet henkilöiden valitsemiseen edellä mainittuihin kokouksiin.
 14. 13. Päätetään missä lehdessä kutsu seuran varsinaisiin ja ylimääräisiin kokouksiin on julkaistava.
 15. 14. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 9 §:n mukaisesti vireille panemat asiat.
 16. 15. Kokouksen päättäminen.

 

11 § Seuran kokouksen, johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, jotka on vuosittain juoksevasti numeroitava. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen pöytäkirjan tarkastajien tarkastettava.

Johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri.

 

12 § Seuran kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli jonkin asian ratkaisemiseksi ei näissä säännöissä toisin säädetä. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä toimintavuoden jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista (15) vuotta täyttäneellä henkilöjäsenellä, yhteisöllä ja säätiöllä on yksi ääni. Kannattavilla yhteisöjäsenillä ei ole äänioikeutta. Henkilöjäsenet eivät saa äänestää valtakirjalla.

 

Seuran hallinto

13 § Seuran toimintaa johtaa ja edustaa seuran syyskokouksen valitsema johtokunta. Johtokuntaan kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja vähintään neljä (4) kuusi (6) yhdeksi kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä, sekä mahdollisesti valitut varajäsenet. Seuran puheenjohtaja voidaan valita peräkkäin korkeintaan kolmelle (3) kahden (2) vuoden kaudelle eli yhteensä kuudeksi (6) vuodeksi. Seuran jaostojen puheenjohtajilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus seuran johtokunnan kokouksissa.

Johtokunnan jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella ja seuraavilla kerroilla vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, valitsee seuran kokous hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi toisen henkilön, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Johtokunta valitsee johtokunnan jäsenten keskuudesta varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan. Sihteeri ja taloudenhoitaja voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

Seuran sihteerin tehtävinä ovat seuran hallinnon päivittäisten asioiden hoitaminen, sekä niihin liittyvien päätösten valmistelu johtokunnan kokouksiin.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä heiltä vaativat.

Kutsu johtokunnan kokouksiin on tehtävä vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta. Kutsu on lähetettävä myös seuran jaostojen puheenjohtajille ja mahdollisesti valituille johtokunnan varajäsenille.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja ja vähintään puolet kolme (3) johtokunnan jäsenistä on saapuvilla. Johtokunnan jäsenen tai jäsenten estyessä johtokunnan kokoukseen osallistumisesta, nousee mahdollinen valittu varajäsen tai nousevat mahdollisesti valitut varajäsenet äänimäärän tai valintajärjestyksessä kokouksen varsinaiseksi jäseneksi.

 

Johtokunnan tehtävät

14 §

 1. Toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien ja kokousten päätösten mukaisesti.
 2. On vastuussa seuran toiminnasta, sääntöjen, lakien ja asetusten mukaisesti.
 3. Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa.
 4. Vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat valiokunnat ja työryhmät.
 5. Vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta.
 6. Vastata ja valvoa, että Suomen Olympiakomitean, lajiliittojen, piirien ja lajiyhdistysten sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamia velvoitteita noudatetaan.
 7. Pitää jäsenluetteloa.
 8. Hoitaa huolellisesti seuran taloutta.
 9. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa.
 10. Hyväksyä ja erottaa jäsenet.
 11. Ottaa ja erottaa seuran toimihenkilöt ja määrätä heidän tehtävänsä ja palkkansa.
 12. Valmistaa toiminta vuosittain seuran tilinpäätös ja toimintakertomus seuran toiminnasta ja luovuttaa ne toiminnantarkastajille tarkastettavaksi vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.
 13. Valmistaa ehdotus seuran kokoukselle seuraavan toiminta vuoden toiminta- ja taloussuunnitelmaksi.
 14. Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien hakemisesta.

 

Jaostojen tehtävät

15 § Jaostot hoitaa ja vastaa oman lajinsa nuorisotoiminnasta sekä kilpa- kunto- ja harrasteliikunnasta seuran kokouksessa vahvistetun toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisesti.

Valmistelee toiminta- ja taloussuunnitelman toiminta vuosittain johtokunnan antamien ohjeiden mukaisesti. Tekee esityksen seuraavan toimintavuoden jaoston puheenjohtajasta ja jäsenistä, sekä vähintään yhdestä seuraavan vuoden seuran johtokunnan jäsenestä.

Tekee esityksiä seuran johtokunnalle toiminta-alueen liikuntatoiminnan kehittämisestä.

Jaosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin. Jaosto kokoontuu puheenjohtajansa tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tai myös seuran puheenjohtajan kutsusta. Jaosto on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä.

Kutsu jaoston kokouksiin on toimitettava vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta.

 

Muita määräyksiä

16 § Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi tammikuun 1. päivästä joulukuun 31. päivään. marraskuun 1. päivästä seuraavan vuoden lokakuun 31. päivään.

17 § Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai jonkun johtokunnan määräämän johtokunnan jäsenen tai toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

18 § Seuran kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa perustaa rekisteröimättömiä alaosastoja ja valita näihin tarpeelliset johto- ja toimielimet.

19 § Näiden sääntöjen muuttamiseksi tai seuran purkamiseksi vaaditaan, että muutos- tai purkamispäätöstä kannattaa kahdessa peräkkäisessä, vähintään yhden (1) kuukauden väliajoin pidetyssä seuran kokouksessakolme neljäs (3/4) osaa kokouksessa läsnäolevista äänioikeutetuista jäsenistä. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat.

20 § Seuran purkautuessa, sen varat on luovutettava johonkin toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen, purkamisesta päättäneen jälkimmäisen kokouksen päätöksen mukaisesti.